Bestuur, Sympatisanten en verantwoording aan de Donateurs

Bestuur, Sympatisanten en verantwoording aan de Donateurs

Bestuur
Stichting Hongarije is in 1992 opgericht in Gouda door een kleine groep, gesteund door vrijwilligers en donateurs.
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd sinds 1997.
Voorzitter:                                                        Mw. H.F. Scheers
Secretaris/penningmeester:                             Dhr. L.P. Erhardt
Bestuurslid, belast met adm. controle:             Mw. A.K. Bos

Er zijn geen werknemers in dienst.
De bestuursleden, de beleidsraad en de vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning of vergoeding, zelfs niet voor de gemaakte onkosten.
Deze praktijk is toegepast vanaf de oprichting in 1992.

Beleidsraad
Het bestuur wordt bijgestaan door de beleidsraad.
De samenstelling van deze is variabel.
Omdat de Stichting in vele landen, diverse onafhankelijke projecten uitvoert, is er gekozen voor deze vorm.
In Hongarije, Roemenie op Cuba en natuurlijk in Nederland zijn de beleidsraden actief. Alle projecten worden door hun beoordeeld en na goedkeuring door de vrijwilligers van de Stichting uitgevoerd.

Actuele beleidsplan
Bij het actuele beleidsplan wordt de nadruk gelegd op de meest arme gebieden in Hongarije en op Cuba. Noodhulp alleen bij rampen (overstroming in Hongarije, orkaan op Cuba). Met het opzetten van kleine bedrijven, werkend volgens het principe van Economie van Gemeenschap (zie: www.edc-online.org ) bijdragen aan duurzame armoedebestrijding.

Verantwoording
Stichting Hongarije is helemaal een non-profit instelling. Alle verkregen middelen en gelden worden besteedt aan het realiseren van de doelstellingen.

Aan de donateurs en aan de subsidie verstrekkende instellingen wordt per project inhoudelijke en financiële verantwoordingen afgelegd.
Actuele informatie over de uitgevoerde activiteiten staan op de homepage.
Op verzoek kan de Stichting de door de registeraccountant goedgekeurde jaarverslagen verstrekken.

Op dit moment kan de Stichting rekenen op een groeiend aantal donateurs uit het hele land. Een actieve groep vormen de leden van de interkerkelijke Focolarebeweging van Nederland en de  Noord-Europese landen.